Month: October 2018

รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช  นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เด็กชายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์
นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล
“นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

WordPress BCC - Powered by BCC