รายการ Global Learning Across Borders (LAB) 2018 ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2018 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
รายการ Global Learning Across Borders (LAB) 2018 ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2018
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Impact of Research
จากโครงงาน Fishery Mussel-Farming Changing Life Changing Environment

เด็กชายภูภิญโญลิมป์จันทรา และ เด็กชายภวัต วชิระเธียรชัย

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Presentation and Responses
จากโครงงาน Human and Rice field crab are friends

เด็กชายสิรภพ ตั้งวรเกษม และ เด็กชายเปรมินทร์ เลิศพงษ์