รางวัล Energy Mind Award 2017 

ดร.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการ พร้อมด้วยอาจารย์เนาวรัตน์ จันทร์จิเรศรัศมี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยประถมศึกษา 
อาจารย์ชูชีวี ม่วงวิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  และอาจารย์พันธุ์ยุทธ  มีชาญเชาวน์ หัวหน้างานกิจกรรมสภานักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นตัวแทนโรงเรียน รับรางวัล Energy Mind Award 2017 สำหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 
(รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่น) และ รางวัล Energy Mind Team Award เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรในการเป็นคณะทำงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร