การแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship

จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2018 ณ สนามกอล์ฟ Cherry Valley CC ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship 
นายสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5