รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช 
นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล
“นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2018 ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา